1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuj się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 5. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 7. Hotel ma obowiązek zapewnić:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności, tylko gdy wyrazi zgodę i życzenie.
 1. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu.
 1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 – 849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu recepcji.
 4. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Każdą zastaną usterkę w pokoju hotelowym należy bezzwłocznie zgłosić w recepcji hotelowej. W przeciwnym wypadku Gość może zostać obciążony za te zniszczenia.
 5. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz może pozostawić w recepcji.
 6. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli upłynął okres, za który uiścił należytą opłatę.
 7. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od 8:00 do 20:00.
 8. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od 22:00 do 7:00.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 10. W hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Dotyczy to również pokoi. Za niedostosowanie się do zakazu grozi odpowiedzialność finansowa za spowodowanie straty i poniesione przez hotel koszty.
 11. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania hotelu.
 12. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym, będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
 13. Hotel nie akceptuje zwierząt.
 14. Hotel ma prawo przerwać świadczenie usługi noclegowej, która została już opłacona w przypadku gdy Gość hotelowy zakłóca porządek. Przerwanie pobytu gościa w takim przypadku nie stanowi podstawy do zwrotu należności wpłaconej za pobyt.
 15. Przy wymeldowaniu Gość powinien zwrócić klucz. Za zgubienie, złamanie lub nie zwrócenie klucza Gość zostanie obciążony karą pieniężną.
 16. Rezerwacja pokoju hotelowego oznacza zapoznanie się oraz akceptację powyższego regulaminu przez Gościa hotelowego.
 17. Śniadanie wydawane jest od 7:00 do 10:00 w dni powszednie, weekendy i święta.